Barion Pixel
 1. Általános rendelkezések:

 

 1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a jobbaljobban.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, üzemeltetője, Weitzterez Korlátolt Felelősségű Társaság, mint forgalmazó (székhelye: 6239 Császártöltés, Petőfi u. 2/D.; Adószáma: 28777249-2-
 2. Cg 03-09-134114 e-mail cím: info@weitzterez.hu , telefonszám: 70/949-1184), mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Kft) és a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban Megrendelő) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Megrendelő a szolgáltatások igénybe vételével és áru kiválasztásával kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Kft, mind pedig a Megrendelő köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszonykeretében.

 

 1. A Kft bármikor, előzetes értesítés, vagy a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a jobbanjobbal.hu domain név alatt működő honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Kft-re, mind pedig a Megrendelőre nézve kötelező erővel bír. A Megrendelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti

 

II.A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

 

 1. A Kft a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét, áruk tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés megkötését (továbbiakban együttesen: szolgáltatás igénybevétele) űrlap alkalmazásával közölt ajánlattételhez kötheti. Ebben az esetben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Kft által a honlapon erre rendszeresített ajánlattételi űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Kft-nek elküldeni. Amennyiben a Megrendelő az űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat a Kft rendelkezésére bocsátotta, a Kft a szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat Kft által történő tudomásul vételéről a Megrendelő által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Megrendelőt.

 

 1. A Kft szolgáltatás igénybevételre irányuló ajánlat tudomásulvételéről szóló e-mail hatályosulásával szerződés jön létre a Megrendelő és Kft

 

között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó, a Kft a szerződést elektronikus formában, a Megrendelő részére is elérhető formában tárolja.. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak

 

III.A szolgáltatás tárgya, megrendelés

 

 1. A szolgáltatás   tárgyát   képezi   valamennyi  a   honlapokon  aktuálisan található könyv, illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen:

„termék”).

A termék lényeges tulajdonságait a Megrendelő megtekintheti a termékek bemutató oldalain.

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Kft egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – az általa tett ajánlati jognyilatkozatot visszavonhatja, amely ajánlati kötöttségét megszűnteti.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e – mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

 

 1. A termék megvásárlásról szóló Áfá-s számlát a Megrendelő elektronikusan vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez.

Az árak forintban, áfával értendők. Kft mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az „Adatvédelmi irányelveink” menüpont alatt tájékozódhat. A rendeléseket a Kft a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a futárnak, így általában a rendeléstől számított 4 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére leszállításra. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.

A Kft eleget tesz leszállítási kötelezettségének amennyiben a fenti határidőn belül átadja a terméket a logisztikai partnerének, s az átvétel elmulasztásából eredő többletköltségek a Megrendelőt terhelik.

 

IV.  A Kft által közzétett tartalom

 

 1. A Kft által a honlapokon közzétett tartalom – az egyes termékek termék leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben          keletkezett          károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Kft semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Megrendelő – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

 

 

 1. A Kft nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

 

 1. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások (pl. fórumok, üzenő falak, chat. stb…) igénybe vételének részletes szabályait és feltételeit a Kft külön szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Kft által meghatározott speciális szabályait.

 

V.  Pénzügyi teljesítés

 

 1. A termék ára a honlapon a termékeknél kerül feltüntetésre, amelyek Áfá-s bruttó árak.

 

 1. A Megrendelő a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit.

 

 1. Lehetséges fizetési módok
  1. Személyesen,   készpénzben   az   áru   átvételével   egyidejűleg (utánvétel)

 

 1. Banki átutalás (előre utalás) (Kedvezményezett neve: Weitzterez Kft

Bankszámlaszáma: 10400621-50526976-56721005

 

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H- ENI-1064/2013.

 

VI.  Elállás

 

 1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

 1. A Megrendelő elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

 1. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak is minősül – elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja

 

 1. A Megrendelő felmondási, illetve elállási jogát az info@weitzterez.hu e- mail címre küldött levélben gyakorolhatja. Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat beérkezését.

 

 1. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, – amennyiben a szolgáltatás áru tulajdonjogának átruházására vonatkozik – köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Kft-nek vagy a Kft által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 1. A Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 2. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
 3. A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket.
 4. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

 

 1. A Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Megrendelő nem jogosult gyakorolni a VI. szakaszban tételezett elállási jogát a teljesítés Kft Általi megkezdését követően amennyiben az egyedi szerződés tárgya nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (például letölthető e-könyv, illetve hanganyag). Megrendelő az ilyen megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez. Megrendelő a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra vonatkozó megrendelése leadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elállás jogát a teljesítés megkezdését követően elveszíti.

 

VII.  Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

 

 1. A Kft hibás teljesítése esetén a Kft-vel szemben a Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai

A Megrendelő választása szerint az alábbi szavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri a Megrendelő, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kft költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági igényről másik igényre áttérhet, azonban az ebből eredő többlet költségeket Megrendelő viseli kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kft adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogait a Kft-vel szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül, két éven túl termékszavatossági igény érvényesítésének nincs helye.

A termékszavatossági igény érvényesítése esetében termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, s a termék hibáját a Megrendelő köteles bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. A Megrendelő a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

VIII A Kft szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

 

 1. Valamennyi, a Kft által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapokon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, a Kft logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Kft által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon a Kft által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás Vikkerné Weitz Terézia 6239 Császártöltés Petőfi S. u. 2/D szellemi tulajdonát képezi, azok felhasználása kizárólag a szerzőt illetve Weitzterez Kft-t , mint forgalmazót illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Kft által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Kft vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

 

 

X. Adatkezelés

 

 1. A Kft a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételének keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint és feltételek mellett adhatja át Hatóságoknak / harmadik személyeknek.

 

X. Egyéb rendelkezések

 

 1. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatos an az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát: info@weitzterez.hu

 

 1. A Kft-vel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Kft székhelye szerint illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228).

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek közötti jogviszonyban a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Ptk. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak

 

Hatályos : 2021. 12.10. . Vikkerné Weitz Terézia