Barion Pixel

Tartalomjegyzék

 1. Mi a tájékoztató célja?
 2. Adatkezelő adatai
 3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalakon?
 4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?
 5. Értesítési és intézkedési kötelezettség
 6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
 7. Sütik (cookies)
 8. Egyéb rendelkezések
 9. Hivatkozások

 

1. Mi a tájékoztató célja?

Alulírott Weitzterez Kft (székhelye: 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D.; adószáma: 28777249-2-03e-mail cím:info@weitzterez.hu telefonszám: 70/949-1184, a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.jobbaljobban.hu domain nevek alatt működő weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadom el, hogy a Weboldalak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljük, valamint segítsük az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

 

Név Weitzterez Kft
Weboldalak www.jobbaljobban.hu
Cégjegyzékszám: 03-09-134114
Székhely 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D
Adószám 441259412-2-3
E-mail info@weitzterez.hu
Telefonszám 70/949-1184

 

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalakon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 

3.1. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalaink látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév) ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a feliratkozót
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg a feliratkozó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és az Info tv. 5. § (1) a) pontja).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a sikerkovacs.nyest@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

3.2. Ingyenes anyagok küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkról több tanulási anyag is hozzáférhető díjmentesen; Letölthető anyagok menüpontok alatt. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév) ennek megadásával meg tudjuk szólítani abban az e-mailben az ingyenes anyag igénylőjét, amelyben kiküldjük azt
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg az igénylő elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk ingyenes anyagunkat

 

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A letöltést követő 3 évig tároljuk ezeket a személyes adatokat.

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalainkon egyaránt lehetőség van különféle nyelvi- és készségfejlesztő tréningekre (például kezdő német) való jelentkezésre, valamint tanuláshoz használható segédeszközök (például német nyelvkártya) megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév) a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a tréningre jelentkezőt/a termék megrendelőjét
lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utcanév, házszám) a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket, illetve a tréninggel kapcsolatos információkat
telefonszám a megrendelővel/jelentkezővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
e-mail cím a megrendelővel/jelentkezővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
vásárlás/regisztráció kori IP cím technikai művelet végrehajtása

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és az Érintett (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A számla-megőrzési kötelezettségünk keretében kezelt személyes adatokon kívül az egyéb személyes adatokat a megrendelés teljesítését követő 3 évig tároljuk.

3.3.4. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

3.4. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (ország, megye, irányítószám, város, utcanév, házszám) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

3.4.4. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

 

3.5. Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

A felnőttképzési tevékenységünk keretében jogszabályi kötelezettségünk kezelni azon Érintettek személyes adatait, akik részt vesznek az általunk tartott képzéseken (a jelen pontban a továbbiakban: „Résztvevő”). Emellett a felnőttképzési tevékenységünk kapcsán, a felnőttképzési államigazgatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségünk személyes adatokat is érinthet, amennyiben a Résztvevő hozzájárul a külön nyilatkozatban rögzített adattovábbításhoz.

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés céljai adatkezelés jogalapjai
Résztvevő személyi azonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító szám) a) felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése, felnőttképzés lebonyolítása b) adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a) felnőttképzési szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) b) jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Résztvevő neve, számlázási címe A számviteli elszámolás alátámasztása Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c), alapján Info tv. 5. § (1) b), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Sztv.”) 166. § (1)-(3)
Résztvevő e-mail címe a) felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése, felnőttképzés lebonyolítása b) adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a) felnőttképzési szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) b) jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Résztvevő legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat a) felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése, felnőttképzés lebonyolítása b) adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a) felnőttképzési szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) b) jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

3.5.2. Az adatkezelés jogalapja

A fentiekben felsorolt valamennyi (kivétel a Résztvevő számlázási címe) személyes adat kezelése szükséges a köztünk és a Résztvevő között megkötendő felnőttképzési szerződés megkötéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Ezen személyes adatok kezelését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: „Felnőttképzési tv.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja kötelezővé teszi, tehát az adatkezelés a ránk, mint felnőttképzőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A Résztvevő számlázási címe esetében a jogalap jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c), alapján Info tv. 5. § (1) b), Sztv. 166. § (1)-(3).

A Felnőttképzési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében

„A felnőttképző

 1. a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 2. b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
 3. c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.”

3.5.3. Az adatkezelés időtartama

A felnőttképzési szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és a felnőttképzés bonyolításához, valamint a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelések kapcsán a személyes adatokat – figyelemmel a Felnőttképzési tv. 21. § (5) bekezdésére – a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük.

A Résztvevő – számlázási – neve címe esetében az adatkezelés időtartama a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig tart (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése)

3.5.4. A személyes adatok szolgáltatása

A felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése és a felnőttképzés bonyolítása kapcsán megadott személyes adatok szolgáltatása feltétele a felnőttképzési szerződés megkötésének.

A fenti személyes adatok – ide nem értve a számlázási címet – statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

 

4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

6.1. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A www.karrierkod.hu weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver (https://www.webgalamb.hu/) működik, melynek üzemeltetője az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 30 555-1100

E-mail cím: info@ens.hu

Weboldal: www.ens.hu

 

A www.jobbaljobban.hu weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Active Campaign Inc

Elérhetőségek:

Székhely: Usa 60606 Chicago South Riverside Plaza Suite 810

Weboldal: https://www.activecampaign.com/

 

6.2. Ingyenes anyagok letöltésével összefüggésben

A www.jobbaljobban,hu weboldal tárhely-szolgáltatója hozzáfér az ingyenes anyagok letöltésével összefüggő személyes adatokhoz, mint adatfeldolgozó. Adatai az alábbiak:

Név: ProfiTárhely Kft.

Elérhetőségek: Munkanapokon 8:00-16:00-ig

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Telefon: .: +36 20 254 0866

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Név:Closte
1603 Capitol Ave.,

Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001

 

6.3. Megrendelések teljesítésével összefüggésben

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Magyar Posta Zrt., MPL Futárszolgálat

Elérhetőségek:

E-mail: customer.service@posta.hu

Weboldal: https://posta.hu/vallalkozasoknak/logisztikai_szolgaltatasok/mpl_futarszolgalat

 

A megrendelések teljesítésével összefüggésben felmerülő személyes adatokhoz a Weboldalak tárhely-szolgáltatói (6.2. pont) ugyancsak hozzáférnek.

 

6.4. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalaink több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

6.5. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

A számlázásokkal kapcsolatban az általunk igénybe vett adatfeldolgozó megismeri az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: KBOSS.hu Kft.

Elérhetőségek: https://www.szamlazz.hu/

 

6.6. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben

Figyelemmel a 3.5. pontban leírtakra, a felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben személyes adatokat tartalmazó adattovábbításra kerülhet sor a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, melynek adatai a következők:

Név: Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Az adattovábbítás a következő felületen keresztül történik: https://far.nive.hu/

7. Sütik (cookies)

Weboldalaink megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A www.jobbaljobban.hu használt sütik listája:

Alapvető sütik:

Süti neve Lejárati ideje Célja
ct-ultimate-gdpr-cookie 1 év Megjegyzi a süti engedély beállításait
woocommerce_cart_hash Munkamenet végén Munkamenet session sütik
wp-settings-1

 

6 hónap Bejelentkezés esetén megjegyzi a felhasználó beállításait az admin felületen
woocommerce_items_in_cart Munkamenet végén Nyomon követi a kosárba bevitt adatokat
wordpress_logged_in Munkamenet végén Hitelesíti, hogy a látogató bejelentkezett a felhasználói fiókjába
wcaiocc_user_currency_session Munkamenet végén Megjegyzi a kiválasztott pénznemet

 

Analitika – Google Analytics

Süti neve Lejárati ideje Célja
_ga 2 év A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_gid 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_gat_gtag 1 perc Ha a Google Analytics a Google Címkekezelőn keresztül kerül telepítésre, akkor ezt a sütit fogják így nevezni

 

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a weboldalak nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

 

7.2. Google Analytics

 1. A weitzterez.hu a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weitzterez.hu weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

8.4. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.5. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.6. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldalak felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalakon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2022.02.01.

   

Weitzterez Kft

Adatkezelő

 

 

9. Hivatkozások

GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Info tv.:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Elker tv.:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

NAIH ajánlás az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről:

https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

NAIH ajánlás a pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről:

https://naih.hu/files/ajanlas_honlapok-2018-02-19.pdf